R e g u l a m i n

I Postanowienia wstępne

R e g u l a m i n I Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin ( „Regulamin” ) określa zasady funkcjonowania i korzystania ze stron internetowych http://kodstylu.pl, https://kodstylu.pl/sklep oraz http://kursy.kodstylu.pl oraz składania zamówień, zawierania umów sprzedaży Produktów, Usług oraz Usług Online, dokonywania płatności, dokonywania reklamacji w związku z zakupami na stronach internetowych https://kodstylu.pl/sklep oraz http://kursy.kodstylu.pl. Usługi opisane w zdaniu poprzedzającym są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. 2020.344 ze zm. ). 2. Zakup aktualnie oferowanych książek, e-booków oraz webinarów ( „Produkt” ), usług świadczonych bezpośrednio ( „Usługa” ) oraz usług online i kursów online ( „Usługa Online” ) możliwy jest na stronie internetowej pod adresem: https://kodstylu.pl/sklep ( „Strona Sklepu” ) oraz http://kursy.kodstylu.pl ( „Strona Sklepu Kursów Online” ) 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Właścicielem w/w Sklepów jest Aleksandra Frątczak – Biś, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ALEKSANDRA FRĄTCZAK – BIŚ OSOBISTA STYLISTKA” ul. Pszczyńska 12A, lok. 15, 44-100 Gliwice, NIP: 6482460707, REGON: 240068153. 3. Usługa może być świadczona bezpośrednio na rzecz Klienta lub osoby wskazanej przez Klienta ( „Usługa Indywidualna” ) bądź też może mieć charakter grupowy ( „Usługa Grupowa” ). Charakter Usługi wynika każdorazowo z treści informacji umieszczonych na Stronie Sklepu i stronie Sklepu Kursów Online. 4. Stroną umowy sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu jest każdorazowo Aleksandra Frątczak-Biś, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ALEKSANDRA FRĄTCZAK – BIŚ OSOBISTA STYLISTKA” ul. Pszczyńska 12A lok. 15, 44-100 Gliwice, NIP: 6482460707, REGON: 240068153, telefon kontaktowy: 733 23 63 63, adres e-mail: biuro@kodstylu.pl, zwana dalej „Sprzedającym”, oraz osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną dokonująca zakupu Produktów, Usług oraz Usług Online oferowanych poprzez Stronę Sklepu oraz Stronę Sklepu Kursów Online, zwana dalej „Klientem”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 5. Regulamin może być w każdym czasie utrwalany, przechowywany, pobierany ze Strony Sklepu i Strony Sklepu Kursów Online, a także zapisywany przez Klienta w sposób umożliwiający jego odtworzenie w każdym czasie. II Realizacja i składanie zamówień 1. W celu dokonania zakupu za pośrednictwem Strony Sklepu należy: a. Wejść na Stronę Sklepu, b. Wybrać żądany Produkt, Usługę lub Usługę Online i kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, c. Kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”, d. Wypełnić formularz zamówienia, e. Wybrać sposób płatności, f. Zaznaczyć treść oświadczenia: „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności”, g. Kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”. 2. W celu dokonania zakupu za pośrednictwem Strony Sklepu Kursów Online należy: a. Wejść na Stronę Sklepu Kursów Online, b. Wybrać żądaną Usługę Online i kliknąć przycisk „Zamów”, a następnie „Przejdź do kasy”, c. Wybrać sposób płatności, d. Wypełnić formularz zamówienia, e. Zaznaczyć treść oświadczenia: „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności”, f. Kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”. 3. Wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie do Sprzedającego równoznaczne jest ze złożeniem Sprzedającemu propozycji zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie informacje o Produktach, Usługach i Usługach Online zawarte na Stronie Sklepu oraz Stronie Sklepu Kursów Online stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( Dz.U. 2020.1740 ze zm. ). 4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” oraz „Zamawiam i płacę” wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany Produkt, Usługę lub Usługę Online. 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania poprawności danych podanych w formularzu zamówienia drogą telefoniczną lub e-mailową, na numer telefonu/adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia. W tym zakresie i celu Klient wyraża zgodę na skontaktowanie się przez Sprzedającego z Klientem drogą elektroniczną. 6. Koszty za połączenie ze Sprzedającym w razie zainicjowania tego kontaktu przez Klienta określa cennik usług operatora, z usług którego korzysta Klient. Jeżeli Sprzedający kontaktuje się z Klientem, Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów. 7. Dla celów dokonania zamówienia nie jest konieczne posiadanie konta lub logowanie się na Stronie Sklepu oraz Stronie Sklepu Kursów Online. III Płatności 1. Ceny podane na Stronie Sklepu oraz Stronie Sklepu Kursów Online są cenami brutto, zawierającymi obowiązujący podatek VAT. Cena nie zawiera kosztu dostawy. Ceną do zapłaty przez Klienta jest cena brutto wraz z kosztami dostawy. 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen lub kosztów dostawy. Jednakże cena podana na Stronie Sklepu oraz Stronie Sklepu Kursów Online w chwili składania przez Klienta zamówienia jest wiążąca. 3. Klient zobowiązany jest dokonać płatności z góry, za pomocą platformy Przelewy24, PayPal bądź za pomocą przelewu bankowego. 4. Rozliczenie transakcji dokonywane jest za pośrednictwem systemu Przelewy24, należącej do PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, strona internetowa: www.przelewy24.pl, tel. +48 61 642 93 44, e-mail: serwis@przelewy24.pl. – Krajowej Instytucji Płatniczej wpisanej do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014, za pośrednictwem PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu, strona internetowa: www.paypal.com, bądź za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach o numerze 25 1050 1298 1000 0091 4043 2684, którego posiadaczem jest Aleksandra Frątczak-Biś Osobista Stylistka, ul. Pszczyńska 12a/15, 44-100 Gliwice. 5. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność za przypadki nieprawidłowego działania systemu Przelewy24 oraz systemu PayPal, jak również wyłącza swoją odpowiedzialność za brak otrzymania płatności na swój rachunek bankowy w razie podania przez Klienta nieprawidłowych danych. IV Dostawa i wykonanie umowy 1. Produkty wysyłane są na podany przez Klienta adres znajdujący się jedynie na terytorium Polski, chyba że Sprzedający udzieli indywidualnie wyrażonej zgody na wysyłkę Produktu za granicę. W takim przypadku sposób i koszty dostawy zostaną indywidualnie uzgodnione. 2. Dostawa Produktów realizowana jest za pomocą przesyłki kurierskiej ( realizowanej za pomocą kuriera DPD Polska Sp. z o.o. ) lub przesyłki pocztowej ( realizowanej za pomocą Poczty Polskiej SA ). Aktualny koszt wysyłki podawany jest każdorazowo w chwili składania zamówienia. Przewidywany termin dostawy wynosi 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku od dnia zawarcia umowy. Termin dostarczenia przesyłki podany jest w sposób orientacyjny i może ulec wydłużeniu lub skróceniu w zależności od dostępności towaru lub terminu skompletowania przesyłki. 3. Jeżeli umowa nie będzie mogła zostać zrealizowana z uwagi na brak możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia, Klient zostanie niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, poinformowany o zaistniałej sytuacji drogą e-mailową lub telefoniczną, a Klientowi zostanie zwrócone uiszczone przez niego wynagrodzenie w terminie 14 od dnia poinformowania o niemożności dostarczenia przesyłki. W takiej sytuacji, tj. w razie poinformowania Klienta o niemożności realizacji dostawy Sprzedający jest wolny z obowiązku realizacji zamówienia, a Klientowi nie przysługuje roszczenie o wydanie przedmiotu umowy. 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie przesyłki, jeżeli wynika ono z podania nieprawidłowego adresu przez Klienta. 5. O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient niezwłocznie informowany jest drogą e-mailową, a przesłana wiadomość e-mail stanowi jednocześnie potwierdzenie warunków umowy na trwałym nośniku. Potwierdzenie realizacji zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedającego o woli zawarcia umowy, a umowa sprzedaży zawarta zostaje z chwilą doręczenia Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 6. W przypadku zakupu Usługi Indywidualnej, Klient po otrzymaniu wiadomości e-mail opisanej w ustępie poprzedzającym, zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym drogą telefoniczną bądź e-mailową w celu przedstawienia propozycji terminu jej wykonania. Dokładny termin, miejsce i godzinę wykonania zakupionej na Stronie Sklepu lub Stronie Sklepu Kursów Online Usługi Indywidualnej Sprzedający potwierdzi w ciągu kolejnych trzech dni roboczych. Klient przyjmuje do wiadomości, iż terminy mogą wymagać zgłoszenia z dłuższym, nawet kilkutygodniowym, wyprzedzeniem. 7. W przypadku gdy Klient nie stawi się w umówionym miejscu, dniu i godzinie traci prawo do wykonania Usługi Indywidualnej w innym terminie i nie przysługuje mu zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów. 8. Klient może najpóźniej w terminie 7 dni przed ustaloną datą wykonania Usługi Indywidualnej, zmienić umówiony termin na inny odpowiadający obu Stronom, z zastrzeżeniem ust. 6. Oświadczenie Klienta o woli zmiany terminu należy zgłaszać e-mailowo na adres: biuro@kodstylu.pl. Jakiekolwiek oświadczenia złożone w innej formie nie będą uznawane przez Sprzedającego za wiążące. 9. Sprzedający może w szczególnie uzasadnionych wypadkach odwołać lub zmienić ustalony termin wykonania Usługi, o czym niezwłocznie zawiadamia Klienta drogą telefoniczną lub mailową. W takiej sytuacji Klient ma prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu poniesionych kosztów zakupu Usługi w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot kosztów zakupu Usługi zostanie dokonany na rachunek bankowy podany przez Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Sprzedającego. V Reklamacje 1. Klient ma w każdym czasie prawo do składania reklamacji. Reklamacja może być złożona drogą e-mailową na adres: biuro@kodstylu.pl bądź listownie na adres Aleksandra Frątczak – Biś Osobista Stylistka ul. Pszczyńska 12A, lok. 15, 44-100 Gliwice. W reklamacji należy podać imię i nazwisko Klienta, datę zamówienia oraz przyczynę reklamacji. 2. Sprzedający zobowiązuje się do ustosunkowania do treści reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona drogą e-mailową bądź listownie na podany w reklamacji adres. VI Odstąpienie od umowy oraz rezygnacja ze świadczenia usług 1. Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ( „Konsument” ) oraz będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( „Przedsiębiorca-Konsument” ) może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub wiadomości e-mail potwierdzającej zakup Usługi lub Usługi Online bez konieczności podania przyczyny. 2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie i wysłania tego oświadczenia przed upływem terminu. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. 2020.287 ze zm. ) oraz znajdującym się na stronie internetowej: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze. 3. Prawo do odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje: a. w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy, b. w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta lub służąca zaspokajaniu jego zindywidualizowanych potrzeb, c. w stosunku do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi, kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usług, d. w stosunku do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy, e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f. w pozostałych przypadkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2020.287 ze zm. ). 4. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a Strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument powinien na swój koszt odesłać Produkt do Sprzedającego w sposób gwarantujący jego ochronę przed zniszczeniem podczas transportu. Sprzedający nie ma obowiązku odebrania przesyłek kierowanych do niego za pobraniem ani uiszczania kwoty pobrania. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 5. Produkt powinien być odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmniejszenie wartości Produktu było konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument odstąpił od umowy. 6. W razie odstąpienia od umowy, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi zostanie zwrócone uiszczone przez niego wynagrodzenie w terminie 14 od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Sprzedającego. Zwrot środków zostanie dokonany na rachunek bankowy podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 7. W przypadku gdy Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy, a gdy zgodnie z jego żądaniem świadczenie Usługi rozpoczęło się przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a Usługa nie została w całości wykonana w momencie odstąpienia od Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uiszczonej ceny. 8. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument przyjmuje do wiadomości, iż rozpoczęcie pobierania Produktów niezapisanych na nośniku materialnym, takich jak e-booki oraz webinary ze Strony Sklepu, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, skutkuje utratą prawa do odstąpienia od zawartej umowy ze Sprzedającym. 9. Do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” oraz „Zamawiam i Płacę” Klient może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia usług. Dokonuje tego poprzez wyjście ze Strony Sklepu oraz Strony Sklepu Kursów Online. Po wysłaniu formularza zamówienia, a przed otrzymaniem wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, rezygnacja z usługi odbywa się poprzez złożenie oświadczenia na adres e-mail Sprzedającego: biuro@kodstylu.pl VII Dane osobowe 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów zawarcia umowy i realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce Prywatności. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego – Aleksandrę Frątczak-Biś, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „ALEKSANDRA FRĄTCZAK-BIŚ OSOBISTA STYLISTKA”, ul. Pszczyńska 12A, lok. 15, 44-100 Gliwice, NIP: 6482460707, REGON: 240068153. 2. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem danych osobowych na podane dane adresowe Sprzedającego. 3. Szczegółowe unormowania dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. VIII Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem oraz Polityką Prywatności mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( Dz.U. 2018.1740 ze zm. ), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2020.287 ze zm. ), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2019.1781 ze zm. ), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. 2020.344 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 2. Sprzedający ma prawo zablokować dostęp do Strony Sklepu oraz Strony Sklepu Kursów Online, jak również prowadzić na nich prace konserwacyjne, mogące prowadzić do czasowej ich niedostępności. 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Strony Sklepu oraz Strony Sklepu Kursów Online. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikających z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych znajdujących się poza kontrolą Sprzedającego. 4. W odniesieniu do informacji prezentowanych na Stronie Sklepu oraz Stronie Sklepu Kursów Online, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Klienta. 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze Strony Sklepu oraz Strony Sklepu Kursów Online w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, umów obowiązujących pomiędzy Stronami, jak też działań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasad współżycia społecznego, jak również w celu obejścia prawa, wyłudzenia świadczenia, oszustwa lub innych działań niezgodnych z przepisami prawa. 6. Dla celów korzystania ze stron internetowych http://kodstylu.pl, https://kodstylu.pl/sklep oraz http://kursy.kodstylu.pl konieczne jest: a. połączenie z siecią Internet, b. aktualna wersja przeglądarki internetowej, c. posiadanie konta e-mail do odbierania poczty elektronicznej. 7. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ustępie poprzedzającym, Sprzedający nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony Sklepu oraz Strony Sklepu Kursów Online. 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany sposobu dostawy lub zmian przepisów prawnych. Zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego nie krótszym niż 10 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu na Stronie Sklepu oraz Stronie Sklepu Kursów Online. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu stosuje się postanowienia dotychczasowe. 9. Wszelkie informacje, treści, grafiki i inne wartości podlegające ochronie prawa autorskiego zamieszczone na stronach internetowych http://kodstylu.pl, https://kodstylu.pl/sklep oraz http://kursy.kodstylu.pl pozostają własnością podmiotów uprawnionych do korzystania z tych walorów. 10.W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu bądź umowy okaże się nieważne, bezskuteczne lub w inny sposób wadliwe prawnie w całości lub w części, Strony wiąże umowa w pozostałym zakresie. Postanowienie niewiążące uznaje się za zastąpione przez Strony postanowieniem, które będzie w najbliższy sposób odpowiadać woli Stron wyrażonej w postanowieniu uznanym za nieważne. W ten sam sposób należy interpretować wszelkie błędy językowe, niezamierzone powtórzenia lub omyłki w treści dokumentu umowy. 11. Wyłącza się stosowanie jakichkolwiek ogólnych warunków umów lub regulaminów handlowych Stron, za wyjątkiem niniejszego Regulaminu. 12. Strony ustalają, że podejmą starania aby wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane były w pierwszej kolejności w drodze polubownej, a gdyby to nie przyniosło pożądanego efektu, spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie polskiego sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Sprzedającego. 13. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony Sklepu oraz Strony Sklepu Kursów Online są zawierane zgodnie z prawem polskim oraz w języku polskim. Wyłącza się jurysdykcję sądów zagranicznych. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r. Wersja PDF regulaminu