Regulamin

Postanowienia wstępne

 • Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady składania zamówień, sprzedaży, dokonywania płatności, dokonywania reklamacji w związku z zakupami w sklepie Kod Stylu, którego właścicielem jest firma Aleksandra Frątczak-Biś Osobista Stylistka. Usługi opisane w zdaniu poprzedzającym są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r., poz. 1422).
 • Stroną Umowy sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu jest każdorazowo Aleksandra Frątczak-Biś, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ALEKSANDRA FRĄTCZAK-BIŚ OSOBISTA STYLISTKA”, ul. Pszczyńska 12A, lok. 15, 44-100 Gliwice, NIP: 6482460707, REGON: 240068153, zwana dalej „Sprzedającym”, oraz osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną dokonująca zakupu Książki poprzez Stronę, zwana dalej „Klientem”, zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
 • Regulamin może być utrwalany, przechowywany, pobierany ze Strony i zapisywany przez Klienta w każdym czasie w sposób umożliwiający jest odtworzenie w każdym czasie.
 • Zakup produktów i usług możliwy jest na stronie www pod adresem http://kodstylu.shoplo.com („Stronie”) 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Strona prowadzona jest przez Sprzedającego.
 • W celu dokonania zakupu należy:
  • Wejść na Stronę,
  • Kliknąć przycisk „Do koszyka” i „Zamawiam”,
  • Wypełnić formularz zamówienia,
  • Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • Wybrać sposób dostawy przesyłki,
  • Dokonać płatności według dostępnego sposobu płatności,
  • Zaakceptować Regulamin,
  • Złożyć zamówienie.
 • Kliknięcie przycisku „Do koszyka” powoduje przeniesienie Klienta na stronę z formularzem zamówienia. W celu dokonania zakupu, Klient zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia formularza oraz zaakceptowania Regulaminu. W formularzu zamówienia Klient powinien podać co najmniej następujące dane:
  • imię i nazwisko
  • adres dostawy
  • adres e-mail
  • numer telefonu
 • W celu należytej realizacji umowy, Klient powinien również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z realizacją zamówienia.
 • Wypełnienie formularza zamówienia i jego przesłanie do Sprzedającego równoznaczne jest ze złożeniem Sprzedającemu propozycji zawarcia umowy sprzedaży. Możliwość kupna nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania poprawności danych podanych w formularzu zamówienia drogą telefoniczną lub e-mailową, na numer telefonu/adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia. W tym zakresie i celu Klient wyraża zgodę na skontaktowanie się przez Sprzedającego z Klientem drogą elektroniczną.
 • Koszty za połączenie ze Sprzedającym w razie zainicjowania tego kontaktu przez Klienta określa cennik usług operatora, z usług którego korzysta Klient. Jeżeli Sprzedający kontaktuje się z Klientem, Klient nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.
 • Dla celów dokonania zamówienia nie jest konieczne posiadanie konta lub logowanie się do Strony.

Płatności.

 • Ceny podane na Stronie są cenami brutto. Cena nie zawiera kosztu dostawy. Ceną do zapłaty przez Klienta jest cena wraz z kosztami dostawy w zależności od wybranej przez Klienta opcji dostawy.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen lub kosztów dostawy. Jednakże cena podana na Stronie obok przycisku „Kup teraz” w chwili składania przez Klienta zamówienia jest wiążąca.
 • Klient zobowiązany jest dokonać płatności z góry, za pomocą platformy Przelewy24. Dla tych celów powinien mieć rachunek bankowy prowadzony w banku działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Rozliczenie transakcji dokonywane jest za pośrednictwem systemu Przelewy24, należącej do DialCom24 sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. DialCom24 Sp. z o.o. działającej jako Agent Płatniczy PayPro SA – Krajowej Instytucji Płatniczej wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
 • Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie wyłącza swoją odpowiedzialność za przypadki nieprawidłowego działania systemu Przelewu 24, jak również wyłącza swoją odpowiedzialność za brak otrzymania płatności na swój rachunek bankowy w razie podania przez Klienta nieprawidłowych danych.

Dostawa

 • Produkty fizyczne mogą zostać wysłane na podany przez Klienta adres znajdujący się jedynie na terytorium Polski, chyba że Sprzedający wyrazi indywidualnie wyrażoną zgodę na wysyłkę Książki za granicę.
 • Dostawa realizowana jest za pomocą przesyłki kurierskiej. Przewidywany termin dostawy wynosi 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku od dnia zawarcia umowy. Termin dostarczenia przesyłki podany jest w sposób orientacyjny i może ulec wydłużeniu lub skróceniu w zależności od dostępności towaru lub terminu skompletowania przesyłki.
 • Jeżeli umowa nie będzie mogła zostać zrealizowana z uwagi na brak możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia, Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji drogą e-mailową lub telefoniczną, a Klientowi zostanie zwrócone uiszczone przez niego wynagrodzenie w terminie 14 od dnia poinformowania o niemożności dostarczenia przesyłki. W takiej sytuacji, tj. w razie poinformowania Klienta o niemożności realizacji obowiązku dostawy Sprzedający jest wolny z obowiązku realizacji zamówienia, a Klientowi nie przysługuje roszczenie o wydanie przedmiotu umowy.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie przesyłki, jeżeli wynika ono z podania błędnego lub niewłaściwego adresu przez Klienta.
 • O przyjęciu zamówienia do realizacji Klient informowany jest drogą e-mailową, stanowiące jednocześnie potwierdzenie warunków umowy na trwałym nośniku. Potwierdzenie realizacji zamówienia stanowi oświadczenie woli Sprzedającego o woli zawarcia umowy.

Reklamacje

 • Klient ma w każdym czasie prawo do składania reklamacji. Reklamacja może być złożoną drogą pocztową lub e-mailową, o ile Sprzedający udostępni swój adres e-mail. W reklamacji należy podać imię i nazwisko Klienta, datę zamówienia oraz przyczynę reklamacji.
 • Sprzedający zobowiązuje się do ustosunkowania do treści reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej lub e-mailowej.

Odstąpienie od umowy oraz rezygnacja ze świadczenia usług

 • Klient będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nabywający produkt bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu bez konieczności podania przyczyny.
 • Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie i wysłania tego oświadczenia przed upływem terminu.
 • Prawo do odstąpienia nie przysługuje:
  • w stosunku do świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia jej zawarcia;
  • w stosunku do świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • w pozostałych przypadkach określonych w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a Strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie świadczyły. Klient powinien na swój koszt odesłać Książkę do Sprzedającego w sposób gwarantujący ochronę Książki przed zniszczeniem podczas transportu. Sprzedający nie ma obowiązku odebrania przesyłek kierowanych do niego za pobraniem ani uiszczania kwoty pobrania.
 • Książka powinna być odesłana w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 • W razie odstąpienia od umowy, Klientowi zostanie zwrócone uiszczone przez niego wynagrodzenie w terminie 14 od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Sprzedającego. Zwrot środków zostanie dokonany na rachunek bankowy podany przez Klienta.
 • Klient może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia usług. Jeżeli nie wysłał jeszcze formularza zamówienia, dokonuje tego poprzez wyjście ze Strony. Po wysłaniu formularza zamówienia, a przed otrzymaniem informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, rezygnacja z usługi odbywa się poprzez złożenie oświadczenia na adres Sprzedającego.

Dane osobowe

 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego – Aleksandrę Frątczak-Biś, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „ALEKSANDRA FRĄTCZAK-BIŚ OSOBISTA STYLISTKA”, ul. Pszczyńska 12A, lok. 15, 44-100 Gliwice, NIP: 6482460707, REGON: 240068153.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu powinien skontaktować się z administratorem danych osobowych na podane dane adresowe Sprzedającego.
 • Szczegółowe unormowania dot. ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.; k.c.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101 poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r., poz. 1422).
 • Sprzedający ma prawo zablokować dostęp do Strony, jak również prowadzić prace konserwacyjne na Stronie, mogące prowadzić do czasowej niedostępności Strony.
 • W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Strony. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikających z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych znajdujących się poza kontrolą Sprzedającego.
 • W odniesieniu do informacji prezentowanych na Stronie, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Klienta.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta ze Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, umów obowiązujących pomiędzy Stronami, jak też działań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasad współżycia społecznego, jak również w celu obejścia prawa, wyłudzenia świadczenia, oszustwa lub innych działań niezgodnych z przepisami prawa.
 • Dla celów korzystania ze Strony, konieczne jest:
 • połączenie z siecią Internet,
 • przeglądarka internetowa, w tym Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 2.0 lub Google Chrome,
 • posiadanie konta e-mail do odbierania poczty elektronicznej,
 • włączona obsługa Cookies i Java Script.
 • W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ustępie poprzedzającym, Sprzedający nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany sposobu dostawy lub zmian przepisów prawnych. Zmiana wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego nie krótszym niż 10 dni od dnia udostępnienia zmienionego Regulaminu na Stronie. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 • Wszelkie informacje, treści, grafiki i inne wartości podlegające ochronie prawa autorskiego zamieszczone na Stronie pozostają własnością podmiotów uprawnionych do korzystania z tych walorów.
 • W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, bezskuteczne lub w inny sposób wadliwe prawnie w całości lub w części, Strony wiąże umowa w pozostałym zakresie. Postanowienie niewiążące uznaje się za zastąpione przez Strony postanowieniem, które będzie w najbliższy sposób odpowiadać woli Stron wyrażonej w postanowieniu uznanym za nieważne. W ten sam sposób należy interpretować wszelkie błędy językowe, niezamierzone powtórzenia lub omyłki w treści dokumentu umowy.
 • Wyłącza się stosowanie jakichkolwiek OWU lub regulaminów handlowych Stron.
 • Strony ustalają, że podejmą starania aby wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane były w pierwszej kolejności w drodze polubownej, a gdyby to nie przyniosło pożądanego efektu, spór zostanie oddany pod rozstrzygnięcie polskiego sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę pozwanego. Wyłącza się jurysdykcję sądów zagranicznych.